ครูและบุคลากร

นายเทพพร อาจเวทย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

นางสุชัญญา แสนสุมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป

นายรชฏ ลัฐิกา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

นางลัดดาวัลย์ เสียงสังข์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเพชรรัตน์ ทองนำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาววิรุวรรณ ลือชา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทศพล เวชกามา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายทะเล สุนทรกลำภ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอนันต์ ปิงยศ

หัวหน้าโครงการ Gifted