กิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนวัฒนธรรมต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ ห้องเรียนพิเศษ GEP

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์