ปฐมนิเทศ ม.4 กลุ่ม A ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีรองโชติพงษ์ พรหมโชติ เป็นประธาน รองลัดดาวัลย์ เสียงสังข์ รองรชฏ ลัฐิกา และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม A และ B วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.