โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)(ทางโครงการGEPสมัครให้นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการเรียบร้อยแล้ว)

เตรียมตัวให้พร้อม #T

Read more