สอบวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จัดการสอบวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการ เพื่อกระตุ้นบรรยากาศในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้มีการประเมินความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2566 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์