ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (รุ่นที่ 2)

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวกัญญาภัค ศรีคุ้ม

นางสาวชญาณิชญ์ ม่วงน้อย

นางสาวกิตติมา เรืองป้อม

นางสาวนฤมล นิวงษา

นางสาวพิมพ์ใจ พลูประพันธ์

นางสาวรังสิยา เครืออินทร์

นางสาวศรัณย์ภัทร วิสุทธิประภานนท์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

ได้ร่วมศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ โครงการนักเรียนเตรียมแพทย์

ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 8