ค่ายบูรณาการเสริมสร้างทักษะ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ปีการศึกษา 2566

นายรชฎ ลัฐิกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูควบคุมดูแล นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งเป็นนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการเสริมสร้างทักษะ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้โดยตรงกับนักเรียน  ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรมแหลมเสด็จ บูรพา บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี