แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น โดยคณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมต้อนรับตัวแทนสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาญี่ปุ่น-ไทย ในการเยี่ยมชมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา