โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)(ทางโครงการGEPสมัครให้นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการเรียบร้อยแล้ว)

เตรียมตัวให้พร้อม #TEDET66

👨‍🎓👩‍🎓รับสมัครนักเรียนชั้น ป.2 – ม.3 เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 มิถุนายน – วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ขอเชิญนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมสอบประเมิน เพื่อพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล การคิดอย่างสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาอย่างมีแบบแผน ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ข้อสอบจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งนักเรียนจะได้รับรายงานผลการประเมินรายบุคคลฉบับดิจิทัล ที่มีรายละเอียดสำคัญให้นักเรียนใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงความสามารถ เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

สอบประเมินพร้อมกันทั่วประเทศ

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566

✨ระดับประถมศึกษา

วิชาคณิตศาสตร์

08.00 – 08.30 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ พร้อมฟังคำชี้แจงการสอบ

08.30 – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

10.00 – 10.30 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ พร้อมฟังคำชี้แจงการสอบ

10.30 – 12.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์

✨ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาคณิตศาสตร์

12.30 – 13.00 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ พร้อมฟังคำชี้แจงการสอบ

13.00 – 14.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

14.30 – 15.00 น. นักเรียนเข้าห้องสอบ พร้อมฟังคำชี้แจงการสอบ

15.00 – 16.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์

📍สมัครได้ที่โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบประเมิน ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 มิถุนายน – วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ https://www.tedet.or.th/main4/tedet-school.asp

📍ดาวน์โหลดรายละเอียดการสอบประเมินสำหรับนักเรียน และใบสมัครได้ที่ http://tedet.or.th/main4/download.asp

📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @tedet.or.th หรืออินบ็อกซ์ Facebook TEDET