การพัฒนาครูไทยสอนเป็นภาษาอังกฤษ ณ ประเทศฟิลิปปินส์

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาครูไทยสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาเคมี และชีววิทยา

ระหว่างวันที่ 1-29 เมษายน 2566 ณ ประเทศฟิลิปปินส์