อบรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ “โดรนอัจฉริยะ”

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ “โดรนอัจฉริยะ” (Sky Innovator : Coding for Drone Mastery) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ ศูนย์พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนาคตและความยั่งยืน (อาคาร 7) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)