ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (รุ่นที่ 1)

ขอแสดงความยินดีกับ

  • นางสาวชฎามาศ ไชยกุมาร ม.6/11
  • นางสาวฐิตา ศศะรมย์ ม.6/11
  • นางสาวบุณยาพร กุลเสวต ม.6/11
  • นางสาวธัญธิดา อ่อนคำ ม.6/11
  • นางสาวศิรินยา ดานุวงศ์ ม.6/13
  • นางสาวณัฎชนันท์ รัตนถาวรพันธ์ุ ม.6/13

ได้ร่วมศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ โครงการนักเรียนเตรียมแพทย์ ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 8