อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูดาวเบื้องต้น

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูดาวเบื้องต้น ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการ เพื่อให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น รักการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฎิบัติจริง เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี