การศึกษาดูงาน โครงการนักเรียนเตรียมแพทย์ โรงพยาบาลบางปะกอก 8

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 11 และ 4 ห้อง 11 ตั้งแต่รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการ เข้าร่วมการศึกษาดูงาน โครงการนักเรียนเตรียมแพทย์ ระหว่างวันที่ 4-20 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 8