โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายนภจร หล่อวิจิตรกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง และเหรียญทอง

คะแนน 90 / 100