โครงการพัฒนาครูไทยสอนเป็นภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนาครูไทยสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาเคมี ครูรมยพร สันทัดการ , รายวิชาชีววิทยา ครูปพนณัฏฐ์ ดูษดี , วิทยาศาสตร์เข้มข้น 2 (เคมี) ครูปัทมาพร อัศวโยธิน และวิชาวิทยาศาสตร์ ครูกัญธนวีณ์ หมีนหลำ ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ และภาษาอังกฤษ (GEP)