การจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย

การจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11-6/12 วิชาเคมี การทดลองไทเทรตระหว่างกรด-เบส