เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

เรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ Gifted Education Program

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หมายเหตุ หยุดวันที่ 27 – 28 เมษายน 2567 เข้าแถว เวลา 07.30 น.