การเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12-1/14 และ 4/11-4/12 ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมตัวนักเรียนสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน-3 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์