โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพชร ม.ว.ส. สอนเสริมติวเข้ม

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จัดกิจกรรม เพชร ม.ว.ส. สอนเสริมติวเข้ม รายวิชา TPAT 3 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 65 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS โดยมีนายอธิชาติ ติยะธะ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์