ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.5/11 ได้รับการเลือดตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเด็กและเยาวชน

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐิตา ศศะรมย์ นักเรียนชั้น ม.5/11 ได้รับการเลือดตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตบางบอน ประจำปี 2566 🎉