ทัศนศึกษาบูรณาการ ปีการศึกษา 2566

นางสาวเพชรรัตน์ ทองนำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ และคณะครูควบคุมดูแลนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ซึ่งเป็นนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ สวนสนุก Dream World จังหวัดปทุมธานี