แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

นายเทพพร อาจเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ และคณะครูผู้ดูแลควบคุมนักเรียน นำนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 22 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมในต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ ประเทศญี่ปุ่น