แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม “ครูไทยสอนเป็นภาษาอังกฤษ” ปีการศึกษา 2566

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นำนางสาวพัชรี บุญเรือง และนายจิรเมธ ศรีทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม “ครูไทยสอนเป็นภาษาอังกฤษ” เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้สามารถกลับมาสอนวิชาเอกของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม-10 เมษายน พ.ศ.2567 ณ System Plus College Foundation ประเทศฟิลิปปินส์