สอวน. วิชาดาราศาสตร์

ขอแสดงความยินดี

นายภาคภูมิ อ๋าประยูร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม สอวน.

วิชาดาราศาสตร์ 1/2566

ศูนย์สอบ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย